pegu
elektro@pegu.sk | Peter Gutta, Ostravská 8, 040 11 Košice

Elektro

Podkategórie: OP a OS elektro, Revízie spotrebičov

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) a kontroly elektrických zariadení

Prehliadkou a skúškou technického zariadenia, sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia v zmysle bezpečnostno-technických požiadaviek.

Prehliadka a skúška technického zariadenia sa vykonáva:

 • počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,
 • pred prvým uvedením do prevádzky po umiestnení na mieste prevádzky s výnimkou prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu,
 • pred opakovaným uvedením do prevádzky
  • po odstavení dlhšom ako jeden rok,
  • po demontáži a opätovnej montáži,
  • po rekonštrukcii alebo po oprave; na technickom zariadení elektrickom, ak bola potrebná zmena istenia,
  • vtedy, ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce,
 • počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostno-technickými požiadavkami alebo v sprievodnej technickej dokumentácii. Lehoty prehliadok a skúšok technického zariadenia sú uvedené v tab. 1.

Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického (ďalej „revízny technik“) mnohokrát odhalí skryté závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť osôb a majetku. Pre užívateľa to znamená, že na základe vykonaných revízií získa prehľad o skutočnom stave el. zariadenia a môže vykonať úkony, ktorými ho bude udržiavať v takom technickom stave, aby nevzniklo prípadné riziko ohrozenia bezpečnosti osôb a majetku el. zariadením.

Rozdelenie revízií:

 • Revízie elektrických inštalácií a bleskozvodov:

  STN 33 1500 - Revízie elektrických zariadení.

  Táto základná norma pre vykonávanie revízií elektrických zariadení, zariadení na ochranu pred bleskom a pred účinkami statickej elektriny rieši overovanie ich stavu z hľadiska bezpečnosti.

  Vykonáva ich revízny technik v pravidelných časových intervaloch (viď tab.1) doporučovaných platnými STN.

  Revízie obsahujú popis a súpis stávajúceho stavu el. zariadenia a pevne inštalovaných el. spotrebičov, hodnoty meraní, zistené závady.

  Revízna správa musí byť uložená u užívateľa el. zariadenia a prístupná orgánom štátneho odborného dozoru (IBP).

  Správa o východiskovej revízii musí byť uložená trvalo až do zrušenia elektrického zariadenia.

  Správa o pravidelnej revízii musí byť uložená najmenej do vyhotovenia nasledujúcej správy o pravidelnej revízii.

 • Revízie a kontroly elektrického ručného náradia, spotrebičov a el. zariadení pracovných strojov:

  Spôsob a rozsah vykonávania pravidelných revízií je uvedený v nasledujúcich normách:

  STN 33 1600 - Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania.

  STN 33 1610 - Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas používania.

  Pri týchto pravidelných revíziách sa vykonáva napr. odskúšanie funkčnosti a chodu, kontrola opotrebovania uhlíkov motora, dotiahnutie spojov na svorkovnici elektrického prívodného kábla, celistvosť krytu ...

  STN EN 60204-1 (33 2200) – Elektrické zariadenia strojov.

  STN platí pre použitie elektrického a elektronického zariadenia a systémov na strojoch ručne neprenosných počas práce. Zariadenie, na ktoré sa vzťahuje uvedená STN, sa začína v mieste pripojenia zdroja el. energie.

  Podľa uvedenej STN je posudzovaná bezpečnosť el. zariadení pracovných strojov.

  Pri pracovných strojoch sa vykonajú predpísané skúšky stanovené platnými STN.

  Lehoty prehliadok a skúšok el. zariadenia pracovných strojov sa posudzujú podľa prostredia, v ktorom je zariadenie umiestnené (viď tab. 1).

  Nasledovne je vykonané potrebné meranie el. ručného náradia, spotrebičov a pracovných strojov špeciálnou meracou technikou. O vykonaných úkonoch je vyhotovený zápis a odovzdaný užívateľovi.